طرح استفاده رایگان از مشاغل کارالند، تحت عنوان کاراوند

طرح سه ماهه

دریافت این کارت شامل خدمات زیر می شود

 • ورودی رایگان برای کودک به مدت سه ماه
 • ورودی رایگان برای یک نفر همراه کودک به مدت سه ماه
 • استفاده رایگان از مشاغل کارالند به مدت سه ماه

طرح شش ماهه

دریافت این کارت شامل خدمات زیر می شود

 • ورودی رایگان برای کودک به مدت شش ماه
 • ورودی رایگان برای یک نفر همراه کودک به مدت شش ماه
 • استفاده رایگان از مشاغل کارالند به مدت شش ماه

طرح یک ساله

دریافت این کارت شامل خدمات زیر می شود

 • ورودی رایگان برای کودک به مدت یک سال
 • ورودی رایگان برای یک نفر همراه کودک به مدت یک سال
 • استفاده رایگان از مشاغل کارالند به مدت یک سال

توجه کنید…

 • کاراوند کارت کارالند به دو صورت حضوری و اینترنتی ارائه می شود
 • در صورت خرید اشتراک بصورت اینترنتی لازم است جهت دریافت کاراوند کارت، بصورت حضوری مراجعه و پس از ارائه کد خرید اینترنتی، کارت خود را دریافت نمایید
 • این کارت فقط برای استفاده یک کودک صادر می گردد و امکان استفاده همزمان یا واگذاری به غیر وجود ندارد

شرایط استفاده از کاراوند کارت

 • در هر بار مراجعه، به همراه داشتن این کارت و همین طور کارت شناسایی کودک جهت استفاده از خدمات مجموعه الزامی می باشد
 • حضور یک نفر همراه برای کودکان زیر 7 سال الزامی است

کاراوند کارت به تعداد محدود ارائه خواهد شد پس …

فهرست